Muhayyerlik Nedir?

Faizsiz Finans ve Katılım Sözlüğü‘nde bugün Muhayyerlik’nı ele alıyoruz.

Muhayyerlik, Option, ( الخيارel-Hiyâr) Nedir?

Alım satım akdinde çeşitli sebeplere dayalı olarak akdin taraflarından birinin ya da ikisinin akdi tek taraflı olarak
feshetme hakkı bulundurmasına denilir. Bu durumda muhayyerliği olan taraf için akit bağlayıcı olmamaktadır. Çünkü akit her iki tarafı da bağlayıcı olsaydı akdin tek taraflı olarak feshi mümkün olmazdı. Tarafların akit esnasında belli bir süre içinde tek taraflı olarak akdi feshetme hakkını şart koşmasına “şart muhayyerliği”, bedelli bir akitte tarafların belirledikleri bir süre zarfında bedelin ödenmemesi halinde kullanılabilecek akdi tek taraflı feshetme hakkına “nakit
muhayyerliği”, bedelli akitlerde bedellerden birinde fark edilen aşırı kusur sebebiyle taraflardan birinin akdi feshetme hakkı olmasına “ayıp muhayyerliği”, bir malı görmeden satın alan ya da kiralayan kişinin gördüğünde akdi tek taraflı feshetme hakkı olmasına “görme muhayyerliği” ve akit meclisi bozulmadan evvel taraflardan birinin tek taraflı cayma hakkı olmasına “meclis muhayyerliği” ismi verilir.