Kefalet Nedir?

 

Faizsiz Finans ve Katılım Sözlüğü‘nde bugün Kefalet‘i ele alıyoruz.

Kefâlet, Surety, ( الكفالةel-Kefâle) Nedir?

Asıl borçluya destek için gerektiğinde borcu ödemeyi taahhüt etmektir. Alacaklının alacağını teminatlandırmak için borçlusundan kefil istemesi durumunda borçlu gerektiğinde borcu ödeyecek bir kişiyle kefâlet akdi yapar. Böylece asıl borçlu borcu ödeyemediğinde alacaklı kefile rücû ederek alacağını tahsile çalışır.

Diğer bir değişle kefalet, bir borcun ifası veya bir hakkın yerine getirilmesi hususunda kefilin zimmeti ile asıl borçlunun zimmetini birleştirmektir. Yani bir borcun ödenmesinde asıl borçlu ile kefil birlikte sorumludurlar. Buna göre kefil de (asıl borçlu ödemediği zaman) bir borcun ödenmesini üzerine alan kimsedir.